Služby

V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve všech oborech práva, tzn. v oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů, v oboru práva rodinného, pracovního, směnečného autorského a případně i trestního, stejně jako v nejrůznějších oblastech správního práva (stavební zákon, geologie a hornictví, vodní zákon).

Právní služby poskytujeme buď jednotlivě a případ od případu (rodinné právo, občansko-právní problematika, trestní právo, pracovní právo), nebo na základě tzv. smluv o poskytování právní pomoci (obchodní právo – tzv. paušální smlouvy). Za řešení a zastupování v jednotlivých věcech účtujeme většinou tzv. mimosmluvní odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb. v aktuálním znění, za poskytování služeb na základě paušálních smluv účtujeme pevně sjednanou smluvní odměnu. Za takto sjednanou paušální odměnu poskytujeme firmě veškeré právní poradenství a služby bez ohledu na rozsah v tom kterém měsíci smluvního vztahu. Kromě odměny účtujeme tzv. hotové výdaje (např. soudní poplatky). Jsme plátci DPH.

Služby poskytuje buď jednotlivě Vámi zvolený advokát (či pod jeho dohledem koncipient) nebo při realizaci velkých či větších projektů skupina advokátů a koncipientů dle volby a potřebnosti, tj. s ohledem na specializaci, jazykové schopnosti apod.

 

Formy poskytování služeb

a) poradenství a konzultace;
b) sepis listin, zejména smluv, právních rozborů, soudních správních a obdobných podání;
c) zastupování při mimosoudních jednáních s protistranami či jinými třetími osobami;
d) zastupování (obhajoba) v soudních řízeních všeho druhu, řízeních správních a obdobných;
e) zastupování při obchodních transakcích na nejrůznějších úrovních a nejrůznějšího druhu;
f) úplný právní servis v rámci komplexu investičních projektů, tj. při zahrnutí všech možných forem při poskytování a řešení problematiky z různých právních oborů.

Spolupráce s jinými odbornostmi

V případě potřeby operativně zajišťujeme součinnost, spolupráci či přímou účast osvědčených a renomovaných představitelů příbuzných odborností, tj. notáře, exekutora, daňového poradce atd. Zajistíme znalce či znalecký ústav pro vypracování potřebného znaleckého posudku z příslušného oboru.